සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බෞද්ධ හිමිකම් කොම්ෂන් සභා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතය,තාක්ෂණය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රම කමිටුව විසින් මෙහෙයවන ලද බලශක්ති අර්බුදයට විසදුමක් ලෙස පුනර්ජනනීය බල ශක්ති උත්පාදනය පිළිබද විශේෂ සාකච්ඡාව 2022.07.21 දින විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන් සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අධිකාරියේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු නිලධාරීන් සමඟ පවත්වන්නට යෙදුණි.
මෙහිදී බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා සහ තාක්ෂණික කමිටුවේ ගරු සාමාජිකයින් වන ජීව බලශක්ති සංගමයේ හිටපු සභාපති ඉංජිනේරු පරාක්‍රම ජයසිංහ / බලශක්ති හා කර්මාන්ත ඉංජිනේරු,රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික.හිටපු සභාපති, සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරි ඉංජිනේරු  කීර්ති වික්‍රමරත්න / පුනර්ජනනීය බලශක්ති උපදේශක විදුලි ඉංජිනේරු මහින්ද තෙන්නකෝන් / වරලත් තොරතුරු තාක්ෂණවේදී ආචාර්ය හර්ෂ විජේවර්ධන /වරලත් ඉංජිනේරු ඉංජිනේරු හර්ෂ කුමාර සූරියආරච්චි යන මහත්වරුන් විසින් , Off Grid Solar System,පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිශ්පාදනයට ඇති බාධක ඉවත් කර ගැනීම,පුනර්ජනනීය බලශක්ති සහ තොරතුරු තාක්ෂණය,බලශක්ති අර්බුදයට විකල්පයක් ලෙස  දැව අගුරු භාවිතය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2025 දී පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය යන කරුණු අදාළ බලධාරීන් සමඟ සාර්ථකව සාකච්ඡා කරන ලදී
A special discussion about generating renewable energy as a solution for the present energy  crisis, organized by the National Movement of Recommendations of Buddhist Right Commission and Committee of Technological and Scientific methods of All Ceylon Buddhist Congress was held on 21 st of July 2022, at The Ministry of Power with the Chairman,  The Authority of Renewable Energy, Senior Additional Secretary and the senior officers of the Ministry of Power.
Mr. Chandra  Nimal Wakishta, Hon. President of All Ceylon Buddhist Congress, Former President, Society of  Bioenergy, engineer Parakrama Jayasinghe, Former President of State Services Commission and Industrial Engineer of Energy and Authority of Sustainable Energy Kirthi  Wickraramatne, Advisor , Renewable energy and Electrical engineer Mahinda Thennakoon, Charted Information Technologist Dr. Harsha Wijewardhana, Charted Engineer Harsha Kumara Sooriyarachchi, the honourable members of the Committee of Technological and Scientific Methods, ACBC, have successfully discussed about some issues such as, removing the blockages for generation of renewable  energy through Off Grid Solar system, Renewable energy sources and  Information Technology , the use of Charcoal as an alternative energy source and the expansion of  renewable energy in Sri Lanka by year 2025 in this discussion.