සෝලියස් මැන්දිස්  ජන්මෝත්සව පිංකම
ලොව ප්‍රකට චිත්‍ර ශිල්පියෙකු වූ සෝලියස් මැන්දිස් කලාකරුවාගේ 126 ජන්මෝත්සව  වැඩසටහන සහ සෝලියස් මැන්දිස්  මහතා විසින්   සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙත පරිත්‍යාග කරන ලද  අන්ධ ගොලු බිහිරි දරුවන්  සඳහා වූ ලොව ප්‍රථම  බෞද්ධ ළමා  නිවාසයක් වන සිවිරාජ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා වසර  65 සපිරීම නිමිත්තෙන් පවත්වනු ලැබූ   සංඝගත දක්ෂිණාව  2022.06.17 වන දින එම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන්නට විය.
 එසේම මෙදින මධ්‍යස්ථානයේ ළමුන් විසින් විවිධ ප්‍රසංගයක් ද පැවැත්වූ අතර  පිරිමි නේවාසිකාගාරය සඳහා නව කියවීම් ශාලාවක් ද ආරම්භ කරන්නට විය .
* මෙමකටයුත්ත සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ   කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල නිලධාරීන් සහ ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලය නිලධාරීන් සහභාගී විය.