ලෝක කාන්තා දිනය – 2019

latest work

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි සංසදය මිගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලෝක කාන්තා දිනය පසුගිය 09වන සෙනසුරාදා මේ ආකාරයෙන් සමරන ලදි.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි