ලෝක කාන්තා දිනය – 2019

latest work Work done 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කාන්තා අභිවෘද්ධි සංසදය මිගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ලෝක කාන්තා දිනය පසුගිය 09වන සෙනසුරාදා මේ ආකාරයෙන් සමරන ලදි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි