රත්ගම විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයේ මහා සභා රැස්වීම – 2018

News

කරෝලිස් ද සිල්වා විජේරත්න මැතිතුමා සහ එම මැතිණිය සිහිපත් වීම පිණිස සී. ද ඇස් විජේරත්න මුහන්දිරම් මහතා විසින් 1956 අගෝස්තු මස 25 දින ආරම්භ කරන ලද රත්ගම විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයේ මහා සභා රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 29වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි