විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය – රත්ගම

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - ඩබ්.ඩබ්.ඒ.එම්.එල්.යූ. කිත්සිරි මහතා
  • ගරු ලේකම් - එච්. නිමල් මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඒ. පද්මසේන මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි