සුපිළිපන් නව දේශපාලන සංස්කෘතියකට යෝජිත නිර්දේශාවලිය පිළිගැන්වීම.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බුද්ධශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවට සුපිළිපන් නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් සඳහා යෝජිත නිර්දේශාවලිය පිළිගැන්වීමේ ජාතික උළෙල බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 2019 අගෝස්තු 06වන දින පැවැත්විය.