තුඩාව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

තුඩාව පවුල් සාමාජිකයන් විසින් පරිත්‍යාග කෙරුණූ දේපලෙහි 1988 ජූනි මස 19 වැනි දින ආරම්භ කෙරුණු මෙම ළමා සංවරධන මධ්‍යස්ථානයේ මේ වන විට දරුවන් 41 ක් පමණ නේවාසිකව සිටී.
සියළුම දරුවන් පාසල් අධ්‍යාපනයට යොමු කර ඇති අතර දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා දහම් පාසලට යොමු කර ඇත. බාහිර පංති මගින් ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ගණිතය හා නැටුම් ශිල්පය ඉගැන්විමට කටයුතු යොදා ඇත.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - ජයකිෂ් තුඩාව මහතා
 • ගරු ලේකම් - එම්. ඩි. ඔලිවර් ගුණතිලක මහතා
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඇම්.නිහාල් වසන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා
කමිටු සාමාජික
 • ජයකිස් තුඩාව මහතා
 • උපුල් තුඩාව මහතා
 • ලාල් පෙරේරා මහතා
 • එම්.ඩී.ඔලිවර් ගුණතිලක මහතා
 • ඩී.එල්.සංජීව ප්‍රියන්ති මහත්මිය
 • ඇම්.නිහාල් වසන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා
 • පී.ලොකුලියනගේ මහතා
 • ඊබට් ප්‍රනාන්දු මහතා
 • නිහාල් ජයතිස්ස මහතා
 • උදය ගුණතිලක මහතා
 • උපුලා නන්දනී මහත්මිය
 • සී ද සිල්වා මහත්මිය,

ලිපිනය :

අංක 154, මැද පාර,
වාද්දුව.

දුරකථන අංකය :

038-2296222

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි