ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් බොදු මහා සමුළුව වැඩ සටහන් රාශියක් සංවිධානය කරනු ලබයි.

News 2019

ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙසට යුනෙස්කෝ සංවිධානය වෙත ඉදිරපත් කරන යෝජනා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නිමිත්තෙන් ආරම්භ කරන ලද ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය පසුගිය 16 වනදා රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ද මේ සඳහා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට අනුබද්ධිත ළමා සංවර්දන මධ්‍යස්ථාන වල සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාස වල මේ වෙනුවෙන් ධර්ම දේශණා, දානමය පිංකම් රාශියක් මේ සිදු කරනු ලබයි. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය සෑම පොහෝදාවකම සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ශාලාවේ පවත්වනු ලබන ශිල සාමාදාන වැඩ සටහනේ මේ වෙනුවෙන් වැඩ සටහන් රාශියක් සිදු කරනු ලබයි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි