ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය

ලිපිනය :

අංක. 97, මාහේන්ගොඩැල්ල,
පිට්ටුගල, මාලඹේ

ඇස්.ඩී. ඇලන් ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය

ලිපිනය :

මල්වල හන්දිය, මල්වල,
රත්නපුර

විජේරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාස

ලිපිනය :

රත්ගම

ප්‍රැන්සිස් වනිගසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාස

ලිපිනය :

ලත්පඳුර, බදුරලිය

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාස

ලිපිනය :

ඉන්දොලමුල්ල, දොම්පේ

සී.සමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාස

ලිපිනය :

අංක. 49/බී, කොළඹ පාර,
වෙරළුව, රත්නපුර

වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු විවේකාරාමය

ලිපිනය :

කීඹීඇල, බද්දේගම

වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු විවේකාරාමය

ලිපිනය :

තේක්කවත්ත, පලාතොට,
කළුතර

මුහන්දිරම් ඒමිස් සහ එමීලියා චන්ද්‍රසේකර අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය

ලිපිනය :

මඩල හන්දිය, යටිපහුව,
ඇල්ලගාව

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි