ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය – මාලඹේ

senior citizens homes

  • ගරු සභාපතිනි - හේමා ද සිල්වා මහත්මිය
  • ගරු ලේකම් - සරෝජිනී මිගුන්තැන්න මහත්මිය
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - පී.එම්.ආර්.එම්. හේමචන්ද්‍ර මහත්මිය

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි