ඇස්.ඩී.ඇලන් ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය (පිරිමි)- මල්වල

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - එම්.ජී. සිරි මිනුවන්ගල මහතා
  • ගරු ලේකම් - කේ. අබේරත්න මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ආර්.බී. මහින්දපාල මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි