හිටපු සභාපති ආචාර්ය කලාසුරී ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මැතිදුන්ගේ ඡායාරූපය නිරාවරණය කෙරේ.

News

1919  වර්ෂයේ ආරමිභ කරන ලද සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමේලනයේ එදා  සිට මේ වන තෙක් එහි සභාපතීත්වය දැරූ ගරු සභාපතිතුමන්ලාගේ සහ තුමියගේ ඡායාරූප බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ශාලාෙවි ( බී.එචි. විලියමි ශාලාව ) ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

2015 සිට 2017 දක්වා වසර 3 කාලයක් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමේලනයේ සභාපතීත්වය දැරූ ආචාර්ය කලාසුරී ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මැතිතුමා බෞද්ධ මහා සමිමේලනයේ 39 වන සභාපතිවරයා වේ.

එතුමාගේ ඡායාරූපයද සම්මේලනයේ බී.එචි. විලියමි ශාලාෙවිදී මීට ප්‍රථම සිටි සභාපතිතුමන්ලාගේ ඡායාරූප අතරට එක්වූ අතර  එම ඡායාරූපය වත්මන් සභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමාගේ සුරතින් පසුගිය මාර්තු 03වනදා උත්සවාකාරයෙන් නිරාවරණය කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට බෞද්ධ මහා සමිමේලනයේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය කලාසුරී ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මැතිතුමාද සමිමේලනයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයද විධායක සහ කාර්යසාධක මණ්ඩලවල සාමාජික භවතුන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි