පොසොන් පොහෝ දින ඉසුරුමුණි විහාර භූමියේ රුක් රෝපනය.

News

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි