සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය සංවිධානය කළ පොසොන් උදානය 2019/06/15 වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන පරිශ්‍රයේ දී සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ආරාධනයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ආරම්භ කළේය.

මෙවර මහනුවර ගෙඩිගේ රජමහා විහාරස්ථානයෙන් වැඩම කරන ලද සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා සම්මේලන ගොඩනැගිල්ලේ විශිෂ්ඨ ප්‍රිතිකාවක තැන්පත් කර ඇති අතර සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන පරිශ්‍රයේ ඉදි වී ඇති අඩි 60×60ක් උසකින් හා 45,000 කට අධික විදුලි බුබුළු ප්‍රමාණයකින් යුත් තොරණ කච්චානි ජාතකයෙන් සමන්විතයි.