පඹේ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

අනගාරික සුමන හිමියන් විසින් බාලාපචාර දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ නිවාසයක් බෞද්ධ සම්මේලනය වෙත පැවරීමෙන් අනතුරුව 1961 ජුනි 19 දින ප්‍රතිංසවිධානය කර ආරම්භ කර ඇති මෙම නිවාසය අක්කර 19 පමණ විශාල බිම් ප්‍රදේශයකින් සමන්විතය.
කළුතර නීතිඥ එම්. එA. ද අබය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාලක මණ්ඩලයක් පිහිටුවා සුමණ හිමියන්ගේ කළමණාකාරිත්වය යටතේ ළමයින් 08 දෙනෙකුගෙන් මෙය ආරම්භ කරන ලදී.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - නාලක ද ෆොන්සේකා මහතා
 • ගරු ලේකම් - ආර්.ඒ.එච්.සි. සමරනායක මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - වික්‍රමසේකර බෝවල්ගහ මහතා
කමිටු සාමාජික
 • නාලක ද ෆොන්සේකා මහතා
 • නිෂා රදලියද්ද මහත්මිය
 • හේමමාලි සමරනායක මහත්මිය
 • මෙලානි ශිවන්තිකා මහත්මිය
 • වික්‍රමසේකර වෙන්වල්ගහ මහතා
 • එච්.කේ. නෙවිල් ගමගේ මහතා
 • එම්. ගාමිනී කුමාර ද සිල්වා මහතා
 • සරෝෂිකා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය
 • රංජිත් කුලතුංග මහතා
 • වික්ටර් සුරියබණ්ඩාර මහතා
 • ලයනල් මුණසිංහ මහතා
 • ශිරන්ති රණසිංහ මහත්මිය
 • යූ.එස්.ඩී.පී. සංජීවනී ප්‍රේමරත්න මහත්මිය
 • බී.එච්. රේඛානි ධර්ශනී මහත්මිය,

ලිපිනය :

පඹේ, පයාගල.

දුරකථන අංකය :

034-2226362

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි