කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ සංචාරය.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් පාලනය වන කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි භික්ෂු විවේකාරාමයට අයත් ඉඩම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සභාපති තුමා ජගත් සුමතිපාල මහතා සහ අනිකුත් නිලධාරීන් පසුගිය අගෝස්තු මස 5වන දින සංචාරයේ යෙදුනහ

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි