කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ සංචාරය.

News 2018

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් පාලනය වන කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි භික්ෂු විවේකාරාමයට අයත් ඉඩම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සභාපති තුමා ජගත් සුමතිපාල මහතා සහ අනිකුත් නිලධාරීන් පසුගිය අගෝස්තු මස 5වන දින සංචාරයේ යෙදුනහ

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි