රත්නපුර අටකලන්පන්න ප්‍රදේශයේ ඇති ඉඩකඩම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාව.

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට අයත් රත්නපුර අටකලන්පන්න ප්‍රදේශයේ ඇති ඉඩකඩම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාව. අප්‍රේල් 09.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි