සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නවතම ක්‍රියාවන්

කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ සංචාරය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් පාලනය වන කලුතර පලාතොට ප්‍රදේශයේ පිහිටි භික්ෂු විවේකාරාමයට අයත් ඉඩම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සභාපති තුමා ජගත් සුමතිපාල මහතා සහ අනිකුත් නිලධාරීන් පසුගිය අගෝස්තු මස 5වන දින සංචාරයේ යෙදුනහ


Posted in News

|
Leave a comment

මහවැව සොයිලියස් මැන්දිස් සිවිරාජ අඳ බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ මහා සභා රැස්වීම – 2018

ලෝක ප්‍රකට කැලණි විහාරයේ චිත්‍ර ශිල්පී වලිමුණි සොයිලියස් මැන්දිස් ශ්‍රීමතාණන් විසින් ඔහු සතු සියළු දේපල සහ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ඌනතා ඇති දරු දැරියන් සඳහා 1957 ජුනි 10 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද මහවැව සොයිලියස් මැන්දිස් සිවිරාජ අඳ බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දැනට නේවාසික දරුවන් 60 පමණ නේවාසිකව සිටී. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ 2018 ජූලි මස 29 වන දින […]


Posted in News

|
Leave a comment

රත්ගම විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයේ මහා සභා රැස්වීම – 2018

කරෝලිස් ද සිල්වා විජේරත්න මැතිතුමා සහ එම මැතිණිය සිහිපත් වීම පිණිස සී. ද ඇස් විජේරත්න මුහන්දිරම් මහතා විසින් 1956 අගෝස්තු මස 25 දින ආරම්භ කරන ලද රත්ගම විජයරත්න ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයේ මහා සභා රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 29වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.


Posted in News

|
Leave a comment

ඩී.පී. විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 48වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම

ගෝනගලපුර විසූ දානපති ඩී.එෆ්.ඩී. විජේසිංහ මැතිතුමා විසින් 1970 මාර්තු මස 17 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද බෙන්තොට ඩී.පී. විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 48වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 22වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.


Posted in News

|
Leave a comment

බලපිටිය අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 44වන සංවත්සරය

දානපති ඊ.එම්. විජේරාම මැතිතුමාගේ සහ එම මැතිණියගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1974 නොවැම්බර් 21 දින ආරම්භ කරන ලද බලපිටිය පිහිටි අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 44වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය පසුගිය ජූලි මස 22වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.


Posted in News

|
Leave a comment

කොළඹ 10 ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම.

කොළඹ 10 ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 12වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.


Posted in News

|
Comments Off on කොළඹ 10 ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම.

කොළඹ 07 ජයන්ති ළදරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 62වන සංවත්සර මහා රැස්වීම.

කොළඹ 07 ජයන්ති ළදරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 62වන සංවත්සර මහා රැස්වීම සහ නිලවරණය පසුගිය ජූලි මස 13වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.


Posted in News

|
Comments Off on කොළඹ 07 ජයන්ති ළදරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 62වන සංවත්සර මහා රැස්වීම.

බියගම විහාර මහාදේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 72වන සංවත්සර රැස්වීම.

ශ්‍රී නිශ්ශංක විසින් ලබාදෙන පරිත්‍යාග මත 1945 නොවැම්බර් මස 10 දින මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර මැතිතුමාගේ පූර්ණ කැපවීම මත ආරම්භ කරන ලද බියගම විහාර මහාදේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 72වන සංවත්සර රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 15වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වින.


Posted in News

|
Comments Off on බියගම විහාර මහාදේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 72වන සංවත්සර රැස්වීම.

ශ්‍රී ගුරු පූජාව

පසුගිය ජූලි මස 08වන දින කොළඹ-13 විවේකානන්ද ශාලාවේදි ශ්‍රී ගුරු පූජාව සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති තුමා වන ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුනි


Posted in News

|
Comments Off on ශ්‍රී ගුරු පූජාව

පොසොන් පොහෝ දින ඉසුරුමුණි විහාර භූමියේ රුක් රෝපනය.


Posted in News

|
Comments Off on පොසොන් පොහෝ දින ඉසුරුමුණි විහාර භූමියේ රුක් රෝපනය.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි