සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බක් මහ උළෙල 2019

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලය මගින් පාලනය වන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නේවාසික දරු දැරියන්ට අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හුරුකිරීම සහ ජන ක්‍රීඩා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන බක් මහ උළෙල 2019 අප්‍රේල් මස 10 වෙනි දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

« 1 of 3 »

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි