සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නව ශාඛාවක් අනුරාධපුරයේ පිහිටුවීම.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නව ශාඛාවක් පසුගිය ජූනි මස 17වන දින අනුරාධපුර නගරයේ විවෘත කරන ලදි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි