ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

බෞද්ධ තරුණ තරුණියන් ආගමික හා ජාතික නායකත්වය සඳහා පුහුණු කිරීම ද, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ ලබා දී ඔවුන් නිරෝගී පරපුරක් කිරීමට ද ඔවුන් තුළ ඇති කලාත්මක හා සංස්කෘතික හැකියාවන් ආගමානුකූලව දියුණු කිරීමද, තරුණ තරුණියන් ආගමික, ජාතික පරාර්ථ සේවාවල යෙදවීම ද, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම ද, මෙවැනි කටයුතුවලට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍යයයි සලකනු  ලබන මේ හා සම්බන්ධ වූ වෙනත් කටයුතු කිරීම ද ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති

ගරු සභාපති

නන්ද කළුතන්ත්‍රි මහතා

ලිපිනය :

අංක. 274, තලපත්පිටිය,
නුගේගොඩ

දුරකථන අංකය :

071 2263134
011 2778288

ගරු උපසභාපති

ජනක බෝධිනන්ද ගුණතිලක මහතා

ලිපිනය:

අංක . 3/3, ගංගාරාම පාර,
වාද්දුව

දුරකථන අංකය :

071 8327448
077 7891474

ගරු ලේකම්

මංජුල වේරපිටිය මහතා

ලිපිනය :

අංක. 326/3, ශිල්ප රංග,
නාතුඩුව, කැළණිය

දුරකථන අංකය :

071 8101710
077 3072624

ගරු භාණ්ඩාගාරික

බන්දු සේනාධීර මහතා

ලිපිනය :

වලව්වත්ත පෙදෙස,
ගල්පොත්ත පාර,
නාවල

දුරකථන අංකය :

077 6524427

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි