ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

බෞද්ධ තරුණ තරුණියන් ආගමික හා ජාතික නායකත්වය සඳහා පුහුණු කිරීම ද, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ ලබා දී ඔවුන් නිරෝගී පරපුරක් කිරීමට ද ඔවුන් තුළ ඇති කලාත්මක හා සංස්කෘතික හැකියාවන් ආගමානුකූලව දියුණු කිරීමද, තරුණ තරුණියන් ආගමික, ජාතික පරාර්ථ සේවාවල යෙදවීම ද, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම ද, මෙවැනි කටයුතුවලට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍යයයි සලකනු  ලබන මේ හා සම්බන්ධ වූ වෙනත් කටයුතු කිරීම ද ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති

ගරු සභාපති

N.G පුංචිහේවා මහතා

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

වෛද්‍ය නොවිල් විජේසේකර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 194, කොස්කනත්ත පාර,
මාප්පේ, පිළියන්දල

දුරකථන අංකය :

071 8101710
071 895 1089

ගරු භාණ්ඩාගාරික

ජයසුන්දර පෙරේරා මහතා

ලිපිනය :

අංක 394/3, ධධර්මාශෝක මාවත,
ඉහල බියන්විල, කඩවත

දුරකථන අංකය :

071 481 8692

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි