ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

බෞද්ධ තරුණ තරුණියන් ආගමික හා ජාතික නායකත්වය සඳහා පුහුණු කිරීම ද, ඔවුන්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ ලබා දී ඔවුන් නිරෝගී පරපුරක් කිරීමට ද ඔවුන් තුළ ඇති කලාත්මක හා සංස්කෘතික හැකියාවන් ආගමානුකූලව දියුණු කිරීමද, තරුණ තරුණියන් ආගමික, ජාතික පරාර්ථ සේවාවල යෙදවීම ද, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම ද, මෙවැනි කටයුතුවලට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍යයයි සලකනු  ලබන මේ හා සම්බන්ධ වූ වෙනත් කටයුතු කිරීම ද ජාතික තරුණ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති

ගරු සභාපති

සෙන්පති සුදත් මඩුගල්ල මහතා

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි