ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනයේ සමාජ සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම, හා නියම කිරීම ද, ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍ය වන ආයතනයන්හි වෘත්තීය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ද, ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. 

ගරු සභාපති

වසන්ත ද සිල්වා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 335/1, රජමහා විහාර පාර,
කෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 7389077
011 4302092
011 2434530

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි