ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනයේ සමාජ සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම, හා නියම කිරීම ද, ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍ය වන ආයතනයන්හි වෘත්තීය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ද, ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. 

ගරු සභාපති

වසන්ත ද සිල්වා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 335/1, රජමහා විහාර පාර,
කෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 7389077
011 4302092
011 2434530

ගරු උපසභාපති

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා

ලිපිනය :

විනිසුරු නිල නිවාස, බැද්දගාන,
පිටකෝට්ටේ

ගරු ලේකම්

නන්ද කුමාර මිගුන්තැන්න මහතා

ලිපිනය :

අංක. 21/6, බුත්ගමුව පාර,
කලපළුවාව, රාජගිරිය

දුරකථන අංකය :

071 479 0161

ගරු භාණ්ඩාගාරික

සරත් සොයිසා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 128, කුමාරතුංග මාවත,
ගම්පහ

දුරකථන අංකය :

071 847 7200

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි