ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනයේ සමාජ සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම, හා නියම කිරීම ද, ජාතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍ය වන ආයතනයන්හි වෘත්තීය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු ද, ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය. 

ගරු සභාපති

වසන්ත ද සිල්වා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 335/1, රජමහා විහාර පාර,
කෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 7389077
011 4302092
011 2434530

ගරු උපසභාපති

ඩී. චන්ද්‍රසේකර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 24/1, 6 1/2 කණුව,
දළුගම, කැළණිය

දුරකථන අංකය :

077 6716162
011 2911201

ගරු ලේකම්

ඉෂාන් බුද්ධික එදිරිසුරිය මහතා

ලිපිනය :

No. 132,
ඩී.ජේ.ඊ. ගුණසේකර මාවත,
කොළඹ - 10

දුරකථන අංකය :

071 4018383

ගරු භාණ්ඩාගාරික

සරත් සොයිසා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 128, කුමාරතුංග මාවත,
ගම්පහ

දුරකථන අංකය :

071 8477200

ප්‍රබෝධිනී මාරසිංහ මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. 88/14, වැව පාර,
03 වන පටුමඟ,
ඇතුල්කෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 3088881

සී. කේ. ගමගේ මහතා

ලිපිනය :

අංක. 31, විජිතපුර,
පිටකෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 7706050

නන්ද ප්‍රියන්ත මහතා

ලිපිනය :

අංක. 361, යොන්ගම්මුල්ල,
යක්කල

දුරකථන අංකය :

077 7776246

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි