ප්‍රචාරක කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනයේ පරමාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලූම ප්‍රකාශන හා  ප්‍රචාරක කටයුතු කරලීම හා ඒ කටයුතු පිළබඳ වගකීම, සම්මේලනයේ ද, ස්ථාවර මණ්ඩල වල ද, සමාජසේවා ආයතන, වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන හා ව්‍යාපෘතීන් පිළිබඳ තොරතුරු හා ඒවායින් කෙරෙන සේවාවන් මහජනයාගේ දැන ගැනීම සඳහා සුදුසු අයුරින් ප්‍රචාරය කිරීම, සම්මේලනයේ කටයුතු පිළිබඳව මහජනයාට අවබෝධයක් ලබා දීම, මණ්ඩලයේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුදල්, කොඩි දින සංවිධානය කිරීම වැනි කටයුතු මගින් උපයා ගැනීමට ක්‍රියා කිරීමද ,බෞද්ධාලෝකය, පත්‍රය කෘත්‍ය මණ්ඩලයක් මගින් පවත්වාගෙන යෑමද මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.

ගරු සභාපතිනි

පුෂ්පදේව පතිරගේ මහතා

ලිපිනය :

අංක 33, හෝකන්දර පාර,
කළල්ගොඩ, පන්නිපිටිය.

දුරකථන අංකය :

071 421 4600

ගරු උපසභාපති

ප්‍රේමසිරි ගමගේ මහතා

ලිපිනය :

අංක. 154/9, ජයගත් මාවත,
හෝකන්දර උතුර, හෝකන්දර

දුරකථන අංකය :

077 790 6776

ගරු ලේකම්

ඉෂාන් එදිරිසූරිය මහතා

ලිපිනය :

අංක. 107 2/1, ආනන්ද මාවත,
කොළඹ 10

දුරකථන අංකය :

071 4018 383

ගරු භාණ්ඩාගාරික

සිරිල් ගුණසේකර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 15/11, චැපල් පටුමග,
නුගේගොඩ

දුරකථන අංකය :

077 725 3463

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි