ජාතික හා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ජාතික විමර්ශන මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සිංහල බෞද්ධයන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනිව නැගී එන බලවේග සිංහල සංස්කෘතියට, බෞද්ධ දියුණුවට බාධා වනසුලූ හා පටහැනි දෑ පිළිබඳව විමසිලිමත්වීම ද, එවැනි කටයුතු නවතාලීමත් ඒවාට එරෙහිව ක්‍රියාකර බෞද්ධ හා ජාතික අයිතිවාසිකම් රැක ගැනිමට පියවර ගැනීමද, ඊට අදාල දත්ත රැස් කිරීමද, පොදුවේ රටට ජාතියට අහිතකර සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්ථා කිරීම මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.   

 

ගරු සභාපති

නි. පො. ලලින්ද්‍ර රණවීර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 111/2, මෝල්පෙ පාර,
කටුබැද්ද, මොරටුව

දුරකථන අංකය :

071 859 2609

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

ජී.ඩී. ලලිත් ප්‍රියන්ත මහතා

ලිපිනය :

අංක. 852/1A/1, තුසිතපුර,
මාලඹේ

දුරකථන අංකය :

071 953 7393

ගරු භාණ්ඩාගාරික

බන්දුල කන්නන්ගර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 66/59, සුහද මාවත,
වෑකඩ, පානදුර.

දුරකථන අංකය :

077 307 5653
038 228 5134

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි