ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

ලෝක බෞද්ධ සම්මේලනය නියෝජනය කිරීම, ථේරවාදී බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කටයුතු කිරීම, බෞද්ධ රටවල් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීම, එම රටවල් සඳහා ආපදා තත්ත්වයන්හිදී පිහිට වීම, ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුවට සහභාගී වීම හා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමේදී සංවිධානය කටයුතු සිදු කිරීම.

ගරු සභාපති

මහාචාර්ය ලක‍ෂ්මන් ආර් වටවල මහතා

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි