ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

අධ්‍යාපන කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා නිර්දේශ කිරීම ද එවැනි කටයුතුවලට මුදල් ලබා ගැනීමද ජාතික අධ්‍යාපන පටිපාටීන් බෞද්ධයන් කෙරෙහි බලපාන ආකාරය පිළිබඳ විමසිලිමත්වීම හා බෞද්ධයන්ට හෝ අප සංස්කෘතියට අහිතකර අධ්‍යාපන කටයුතුවලට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීම ද , විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම ද, ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ කාර්යයන් වෙති. 

ගරු සභාපති

කේ. ගමගේ මහතා

ලිපිනය :

අංක 244, රජමහාවිහාර පාර,
කෝට්ටේ

දුරකථන අංකය :

077 322 0441

ගරු උපසභාපති

නීතිඥ ඩිලාන් සිංගප්පුලි මහතා

ලිපිනය :

අංක 200/සී, පන්නිපිිටිය පාර,
තලවතුගොඩ

දුරකථන අංකය :

071 252 6441

ගරු ලේකම්

එන්. ඒ. ඒ. පී. කේ. නැදුරන මහතා

ලිපිනය :

කරදන හවුස්, කහහේන,
වග

දුරකථන අංකය :

077 220 4484

ගරු භාණ්ඩාගාරික

රංජිත් දිසානායක මහතා

ලිපිනය :

අංක 5 සී, වෙදගෙවත්ත,
රාජගිරිය

දුරකථන අංකය :

071 435 3784

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි