ජාතික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

බෞද්ධයන් කෘෂිකාර්මික, කාර්මික හා වාණිජ කටයුතුවල යොදවා ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබාදීම ද, ඔවුන්ගේ ආර්ථීක තත්ත්වය නගා සිටුවීම ද, රටේ සංවර්ධන කටයුතු කෙරෙහි  ඔවුන් දිරි ගැන්වීම ද, නිවාස අනුබද්ධ ඉඩම් හැර සම්මේලනය සතු ඉඩම් වගා කොට එම ඉඩම් වලින් වැඩි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම ද, පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන ආදිය පිහිටුවා පවත්වාගෙන යෑම ද මෙවැනි කටයුතු වලට අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍යයැයි සලකනු ලබන වෙනත් සංවර්ධන කටයුතු සපුරාලීම හා ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමද ජාතික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කාර්යයන් වෙති.

ගරු සභාපති

ආචාර්ය එල්.එම්. කීර්ති තිලකරත්න මහතා

ලිපිනය :

අංක. 8/7, ග්‍රීන්පාත්,
කොහුවල

දුරකථන අංකය :

071 4478720

ගරු උපසභාපති

දයා බොල්ලෑගල මහතා

ලිපිනය :

අංක. 388/2, අරලිය උද්‍යානය,
නාවල, රාජගිරිය

දුරකථන අංකය :

077 3012718

ගරු ලේකම්

ජාලිය ඒකනායක මහතා

ලිපිනය :

අංක. 259/51, බණ්ඩාරනායකපුර පාර,
කළපළුවාව, රාජගිරිය

දුරකථන අංකය :

071 6589082
072 3585088

ගරු භාණ්ඩාගාරික

රුවන් රත්නවීර මහතා

ලිපිනය :

අංක. 562, නාවල පාර,
රාජගිරිය

දුරකථන අංකය :

077 7631671
072 2250409
011 2866570

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි