ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය
සම්මේලනයේ ළමාරක්ෂක සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා නියම කිරීම ද, එවැනි කටයුතු සඳහා මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යයි සලකනු ලබන සේවා අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමද, ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍යතා පරිදි, ඒ ඒ නිවාසවල වෘත්තීය පුහුණුව ළමයින්ට ලබා දීම හා ඒ ඒ නිවාස සතු ඉඩම්වල කෘෂිකාර්මික කටයුතු හා සංවර්ධන කටයුතු ද කරගෙන යෑමේ බලය මෙම මණ්ඩලය ද සතුවෙයි. මෙවැනි කටයුතු ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් මෙම මණ්ඩලයේ මෙහෙය වීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය.

ගරු සභාපති

නීලිකා සේනානායක මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක 18, ඕබන් පෙදෙස,
දෙහිවල

දුරකථන අංකය :

077 317 1777

ගරු උපසභාපති

ජාලිය වැලිවත්ත මහතා

ලිපිනය :

අංක. 3/සී 144, මාත්තේගොඩ ජා.නි.යෝජනා ක්‍රමය,
පොල්ගස්ඕවිට

දුරකථන අංකය :

071 068 0880

ගරු ලේකම්

කේ.ඩබ්. සන්ධ්‍යා කරුණාතිලක මිය

ලිපිනය :

අංක. 118/20, පන්සල පාර,
මහරගම

දුරකථන අංකය :

071 532 1747
011 284 3068

ගරු භාණ්ඩාගාරික

සිරිසේන වෙත්තසිංහ මහතා

ලිපිනය :

අංක. 54/9, සුමඟ මාවත,
සිද්ධමුල්ල, පිළියන්දල

දුරකථන අංකය :

071 487 3963

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි