ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය
සම්මේලනයේ ළමාරක්ෂක සේවා කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා නියම කිරීම ද, එවැනි කටයුතු සඳහා මුදල් ලබා ගැනීම ද, විධායක මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය යයි සලකනු ලබන සේවා අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමද, ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙති. අවශ්‍යතා පරිදි, ඒ ඒ නිවාසවල වෘත්තීය පුහුණුව ළමයින්ට ලබා දීම හා ඒ ඒ නිවාස සතු ඉඩම්වල කෘෂිකාර්මික කටයුතු හා සංවර්ධන කටයුතු ද කරගෙන යෑමේ බලය මෙම මණ්ඩලය ද සතුවෙයි. මෙවැනි කටයුතු ඒ ඒ නිවාස පාලක සභා මගින් මෙම මණ්ඩලයේ මෙහෙය වීම හා අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතුය.

ගරු සභාපති

සනත් මහේෂ් ද රුබේරු මහතා

ගරු උපසභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි