මුහන්දිරම් ඒමිස් සහ එමලියා චන්ද්‍රසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය – ඇල්ලගාව

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - එල්.ඒ. සෝමරත්න මහතා
  • ගරු ලේකම් - ටී.ඩී.ඩබ්ලිව්. සමරනායක මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඩී. චන්ද්‍රසේකර මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි