අන්තර් ආගමික සංසඳයේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව

News 2019

පසුගිය 21 වන දින පාස්කු ඉරිදා උම්මත්තක ඉස්ලාමීය අන්තවාදී ත්‍රස්තකල්ලිය විසින් එල්ල කළ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය සම්බන්ධව අන්තර් ආගමික සංසඳයේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව පසුගිය 28 වන ඉරිදා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ දි පැවැත්විණ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි