බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ නිධන් වස්තුව තැන්පත් කිරීම.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ අළුතින් පත් වූ සභාපති තුමා වන ජගත් සුමතිපාල මහතා මාතර කටුවන ප්‍රදේශයේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ නිධන් වස්තුව තැන්පත් කිරීමේ උත්සවය පසුගිය 2018 පෙබරවාරි මස 23වන දින පැවැත්වින.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි