ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

1973 ජුලි 20 වැනි දින සිට වසර 38 ක ඉතිහාසයක් වෙත දිවෙන ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සංඝමිත්තා ලෝරිස් මැතිණිය විසින් සිය දයාබර සැමියා වෙනුවෙන් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට කරන ලද පරිත්‍යාගයෙන් එම මැතිණියට උපහාර වශයෙන් බිහිවූවකි.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - නිලිකා සේනානායක මිය
 • ගරු උපසභාපති - මංජුලා වික්‍රමරත්න මහත්මිය
 • ගරු ලේකම් - හරිනි  නිමාරා සේනානායක මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - සමන්ත ලියනගේ  මහතා
කමිටු සාමාජික
 • රංජිත් ද මෙල් මහතා,
 • කුමාරි වන්නිආරච්චි මහත්මිය,
 • ස්වර්ණා ගුණසේකර මහත්මිය
 • වී.ජී. ජයතිලක මහතා,
 • එස්.එම්. ඉන්දික දිල්රුක් මහතා,
 • ලක්සිරි යුගාන්ත මහතා,
 • ජ්.එම්. ඉන්ද්‍රා කුමාරි ජයලත් මහත්මිය,
 • ඩබි.බී. ශ්‍රීයානි චන්ද්‍රලතා මහත්මිය,
 • සුජාතා සෙනවිරත්න මිය,
 • නිහාල් සෙනවිරත්න මහතා,
 • ඩබ්.ඩබ්. ගුණවර්ධන මහත්මිය,
 • මියුරු වාසනා මීගමආරච්චි මහත්මිය,
 • ඉන්දිකා විරාජිනී මහත්මිය
 • ශානිකා එදිරිසිංහ මහත්මිය
 • සුරේන්ද්‍ර විජේසේකර මහතා,
 • චන්ද්‍රසේන පතිරණ මහතා,

ලිපිනය :

අංක 97/5, සිරිධම්ම මාවත,
කොළඹ 10.

දුරකථන අංකය :

011-2670699

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි