ජයන්ති ළදරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් 1949 දී ආරම්භ කරන ලද මෙම ළදරු නිවාසය අර්ධ ශතවර්ෂයකට වැඩි කාලයක් තුලදී අසරණ අනාථ දරුවන්ට රැකවරණය දී ඇත. නිවාස භූමියේ පිහිටා ඇති අංග සම්පූර්ණ පෙර පාසලක ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් නොයෙකුත් දක්ෂතා වලින් පිරිපුන් දරුවෝ වෙති.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - දිල්රුක්ෂි ද අල්විස් මහත්මිය,
 • ගරු උපසභාපති - ඉන්ද්‍රානි නානායක්කාර මහත්මිය,
 • ගරු ලේකම් - අනෝමා  ජයවර්ධන මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ප්‍රියන්ති කුරුප්පු මහත්මිය,
කමිටු සාමාජික 
 • සුමිත්‍රා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය,
 • නිලූ රාජපක්ෂ මහත්මිය,
 • ප්‍රියන්ති කුරුප්පු මිය,
 • දිල්රුක්ෂි ද අල්විස් මිය,
 • ප්‍රේමා වීරසිංහ මිය,
 • නන්දා ගුණතිලක මිය,
 • හේමා අමරසිංහ මිය,
 • ඉන්ද්‍රානි නානායක්කාර මිය,
 • සාවිත්‍රි විජේසේකර මිය,
 • ටී.දඹෝරගම මිය,
 • ප්‍රීති ආදිහෙටිටි මහත්මිය,
 • ඉන්ද්‍රානි ජයසිංහ මිය,
 • පුථුලා සුමතිපාල මෙනවිය,
 • උස්වත්ත ආරච්චි මිය,
 • චම්පිකා වක්වැල්ල මිය,
 • ඉන්දිරා වීරසිංහ මිය,
 • විශ්මි ආටිගල මිය,

ලිපිනය :

අංක 400/5, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07.

දුරකථන අංකය :

011-2695342

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි