ගංගොඩවිල බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

වර්ෂ 1957 දී බාලිකා නිවාසයක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන ලද අප මධ්‍යස්ථානය පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරන ලද නිවාස නාම සංශෝධනය යටතේ වර්තමාන ගංගොඩවිල බාලිකා ළමා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානය යනුවෙන් ලියාපදිංචි කොට ඇත.
පාලක සභාව
 • ගරු සභාපතිනි - නෙළුම් සේනාධීර මහත්මිය
 • ගරු ලේකම් - කේ.බී. වීරතුංග මහතා
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - මානෙල් පෙරේරා මහත්මිය
කමිටු සාමාජික
 • නෙළුම් සේනාධීර මහත්මිය
 • ඩී.ඒ.ඩී. සේනාධීර මහතා
 • කේ.බී.වීරතුංග මහතා
 • මානෙල් පෙරේරා මිය
 • සුසන්ත පෙරේරා මහතා
 • අරුණා දයාරත්න මෙනවිය
 • එච්.ඩී.අයි.එල්. කැටවල මහත්මිය
 • දිහාන්ත ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා
 • හසිනි පෙරේරා මහත්මිය
 • එච්.ඒ. විමලසේන මහතා
 • එම්.ටී. විජිතා ජයරත්න මිය
 • දේශීකා සේනාධීර මහත්මිය
 • මානෙෂ් කුලසුරිය මහතා

ලිපිනය :

අංක 436/12, දෙල්කඳ හංදිය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

දුරකථන අංකය :

011-2853331

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි