ප්‍රැන්සිස් වනිගසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය – බදුරලිය

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - නිමල් විජේසිංහ මහතා
  • ගරු ලේකම් - ඩබ්.ඩී. කරුණාසේන මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - අරුණ කුරුප්පු මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි