දොස්තර බි එස් ජයවර්ධන මැති මැතිණි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

දානපති දොස්තර බී එස් ජයවර්ධන දම්පතීන් විසින් අසරණ පිරිමි ළමුන් සඳහා සමස්ත ලංකා  බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙත පරිත්‍යාග කරන ලද ඉඩම් හා ගොඩනැගිල්ලේ මෙම නිවාසය 1960 මාර්තු 13 වනදා ආරම්භ කෙරිණි.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - ඩී.බී. පියසීලී මහත්මිය,
 • ගරු ලේකම් - නන්දා ඩයස් බණ්ඩාරනායක මිය,
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඩබ්ලිව්.ටී. ශ්‍රීමතී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය,
කමිටු සාමාජික
 • නිමල් ජයරත්න මහතා,
 • කේ.ඩී.ජයතිස්ස මහතා,
 • චිත්‍රා මෙන්ඩිස් මහත්මිය,
 • මානෙල් තී්‍රමා විතාන මහත්මිය,
 • රාණි අධිකාරී මහත්මිය,
 • රංජිත් පනාගොඩ මහතා
 • මංගලිකා රණසිංහ මහත්මිය
 • රෝහණ කුරුප්පුමුල්ල මහතා,
 • රාණි බර්නාඩ් මහත්මිය,
 • හේමා රන්වල මහත්මිය,
 • උපාලි අරඹවත්ත මහතා,
 • රෝෂිණි පෙරේරා මෙනවිය,
 • එස්. හේමචන්ද්‍ර මහත්මිය,

ලිපිනය :

වැලිගම්පිටිය, ජා ඇල.

දුරකථන අංකය :

011-2230520

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි