ඩී.පී. විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 48වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම

News

ගෝනගලපුර විසූ දානපති ඩී.එෆ්.ඩී. විජේසිංහ මැතිතුමා විසින් 1970 මාර්තු මස 17 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද බෙන්තොට ඩී.පී. විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 48වන සංවත්සර මහා සභා රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 22වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි