දිරිය මාතා වැඩසටහන 2019

latest work Work done 2019

මෙවර දිරිය මාතා වැඩසටහන පසුගිය පෙබරවාරි 08වන දින අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වුනි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි