දිරිය මාතා වැඩසටහන – 2019

latest work

මෙවර දිරිය මාතා වැඩසටහන පසුගිය පෙබරවාරි 08වන දින අනුරාධපුරයේදී පැවැත්වුනි.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි