ඩී පී විජේසිංහ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

ගෝනගල පුර පදිංචිව සිටි ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ව්‍යාපාරික දොන් පෙදෝරිස් විජේසිංහ මහතා සහ එම මැතිණිය සිහිවීම සඳහා එම දෙපලගේ පුත් ඩී. එෆ්. ඩී. විජේසිංහ මහතා විසින් ඔවුන් පදිංචිව සිටි මෙම නිවස ළමා නිවාසයක් සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙත පවරණ ලදී. 1970 මාර්තු මස 17 වැනි දා මෙම නිවාසය ආරම්භ කරන ලදී.
පාලක සභාව
 • ගරු සභාපති - කේ.වික්‍රමආරච්චි මහතා,
 • ගරු උපසභාපති - ශාන්ත ඕපාත මහතා
 • ගරු ලේකම් - ඩී.ඩී.විජයසිංහ මහතා,
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - කේ.ඒ.ඩී.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා,
කමිටු සාමාජික
 • කේ.වික්‍රමආරච්චි මහතා
 • ශාන්ත ඕපාත මහතා,
 • ඩී.ඩී.විජයසිංහ මහතා,
 • කේ.ඒ.ඩී. වසන්ත මහතා,
 • කේ.ඒ.ඩී.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා,
 • එම්.කේ.ඩී. භීමසේන මහතා
 • ආරියවංශ කොඩිකාර මහතා,
 • චින්තක වීරකෝන් මහතා,
 • ජී.වී. විමලා ගුණරත්න මිය,
 • පී.කේ.ලලිතා මිය,
 • එච්.කේ.අයි.රණසිංහ මහතා,
 • සුජීවා විජේසුන්දර මහත්මිය,
 • සුජීවා ජයවීර මහත්මිය,

ලිපිනය :

අංක 34, ගෝනගලපුර,
ඛෙන්තොට.

දුරකථන අංකය :

034-2272197

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි