යෝජිත ව්‍යවස්ථා යෝජනාවන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණය-2019

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් ලංකාවේ විවිධ සංවිධානවල නියෝජිතයන් හා බෞද්ධ නායකයන්ගෙන් යුක්තව 2019 ජනවාරි 17 වන දින ප.ව 2.30 ට සම්මේලන මූලස්ථානයේදී යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුනි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි