ග්‍රැන්විල් වික්‍රමරත්න පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

අංක. 531/1, සපුගස්කන්ද පාර,
ගෝනවල, කැලණිය

දුරකතන අංකය : 011 2913931

තුඩාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

අංක. 154, මැදපාර,
වාද්දූව

දුරකතන අංකය : 038-2296222

කිරිමුදියන්සේ මාන්නප්පෙරුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

හතලිස්ලහුව, පොල්ගහවෙල

දුරකතන අංකය : 037 2242029

බරණසුරිය පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

පතන, හික්කඩුව.

දුරකතන අංකය : 091-2276929

කෑගලූ බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

බණ්ඩාරනායක මාවත, කෑගල්ල.

දුරකතන අංකය : 035-2222868

ඩී.පී.විෙජ්සිංහ බාලිකා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

හතලිස්ලහුව, පොල්ගහවෙල

දුරකතන අංකය : 037 2242029

අනුලා විෙජ්රාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

ශ්‍රීමත් ලලිත රාජපක‍ෂ මාවත, බලපිටිය

දුරකතන අංකය : 091-3915887

අපේක‍ෂා විජිත බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

පරණ කඩේ, බේරුවල.

දුරකතන අංකය : 034-3029981

සිවිරාජ අඳ, බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

මහවැව.

දුරකතන අංකය : 032-2254747

විහාර මහාදේවී බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

බියගම, මල්වාන

දුරකතන අංකය : 011 2487613

ජයන්ති ළදරු සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

400/5, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07.

දුරකතන අංකය : 011 2695342

ගංගොඩවිල බාලිකා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

අංක 436/12, දෙල්කඳ හන්දිය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

දුරකතන අංකය : 011 2853331

බී.එස්.ජයවර්ධන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

වැලිගම්පිටිය, ජාඇල.

දුරකතන අංකය : 011 2230520

පඹේ ජයන්ති පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

පඹේ, පයාගල.

දුරකතන අංකය : 034-2226362

මෛත්‍රී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

අංක 69/14, කුරුප්පු පාර,
කොළම 08.

දුරකතන අංකය : 011 2671894

විජේවර්ධන බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

වලාන, පානදුර

දුරකතන අංකය : 038-2233199

ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය :

අංක 97/5, සිරිධම්ම මාවත,
කොළඹ 10.

දුරකතන අංකය : 011 2670699

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි