සුපිළිපන් නව දේශපාලන සංස්කෘතියකට යෝජිත නිර්දේශාවලිය පිළිගැන්වීම.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බුද්ධශාසන කාර්ය සාධක මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවට සුපිළිපන් නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් සඳහා යෝජිත

Continue Reading

ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 46 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීම.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ කොළඹ 10 සිරිධම්ම මාවතේ ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 46 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය 2019 ජූලි මස 10

Continue Reading

බියගම විහාර මහාදේවි බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 73 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බියගම විහාර මහාදේවි බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 73 වන සංවත්සරික මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය  2019 ජූලි මස 07

Continue Reading

අජාන් සුජාතෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික තරුණ මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ අජාන් සුජාතෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව පසුගිය ජූලි මස 7වන දින සමස්ත

Continue Reading