සී.සමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කාන්තා නිවාසය – රත්නපුර

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - කේ.ඒ.එස්. කීරගල මහතා
  • ගරු ලේකම් - එල්.බී. සමරතුංග මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ආර්.එල්. ගුණරත්න මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි