රත්නපුර සී.සමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කාන්තා නිවාසය නිරීක්ෂණය කිරීම

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා විසින් රත්නපුර සී. සමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කාන්තා නිවාසය පසුගිය දින නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි