බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සාක්ෂ්‍ය විමසීම. රත්නපුර

News 2019

බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සාක්ෂ්‍ය විමසීම පසුගිය අප්‍රේල් මස 09වන දින රත්නපුර බෞද්ධ මන්දිරයේදී සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි