බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂ්‍ය විමසීම පානදුරාවාද භූමියේදී

News

බෞද්ධ හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සාක්ෂ්‍ය විමසීම පානදුරාවාදයේ 145වැනි ගුණ සමරුවට සමගාමීව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඓතිහාසික පානදුරාවාද භූමියේදී 2018/08/24 දින පැවැත්වූ අවස්ථාව

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි