බෞද්ධාලෝක වෙසක් 2561/2017 හි ආවර්ජනය

work done

බෞද්ධාලෝක වෙසක් උත්සවයේ සර්වඥ ධාතූන් වන්දනාව, පාසැල් දරුවන්ගේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය, වෙසක් තොරණ සහ බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය නැරඹීමට දිවයිනේ නන්දෙසින් පැමිණි ජනකාය.

« 1 of 4 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි