බරණසූරිය ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

ගාල්ලේ තරුණ බෞද්ධ සමිතිය විසින් ආරම්භ කෙරුණූ මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 1984 වර්ෂයේ දී සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙත පරිත්‍යාග කෙරිණි.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - බී.ඒ. වීරසිංහ මහතා,
 • ගරු ලේකම් - යූ.ඒ. කුමාරි ලංකා මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඩබ්.වී. සුමුදු සම්පත් මහතා
කමිටු සාමාජික
 • එච්.ජේ.සිරිවර්ධන මහතා
 • බී.ඒ. වීරසිංහ මහතා
 • එස්.කේ. අනුලාවතී මෙනවිය
 • එච්.ඩබ්.ආරියරත්න මහතා
 • කේ.ජී.කාන්තිමාලා මහත්මිය
 • කේ.ජී. නිශාන්ති මහත්මිය
 • ඥාණසේන ගොඩගේ මහතා
 • එස්. කල්පගේ මහතා
 • හැරියට් කලංසුරිය මහත්මිය

ලිපිනය :

පතන, හික්කඩුව.

දුරකථන අංකය :

091-2276929

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි