බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය (පිරිමි) – දොම්පේ

senior citizens homes

  • ගරු සභාපති - ආර්.ඒ.ඒ සුමිත්‍රරත්න මහතා
  • ගරු ලේකම් - එස්.ඩබ්.ඩී.පී සූරියප්පෙරුම මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ජනක වික්‍රමාරච්චි මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි