2018 බක් මස පුන් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය මගින් සෑම පොහෝ දිනකම පවත්වනු ලබන සීල සමාදාන වැඩසටහන මෙවරත් පසුගිය මාර්තු මස 31 වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ප්‍රධාන ශාලාවේදි පැවැත්වින.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි